Ακαδημαϊκά

 

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (κωδ. ΔΕΠ)

ΔΕΠ-160 Εδρα Υδραυλικής και Υδραυλικών Εργών

Αθαν. Ιω. Μπροϊκου, Υφηγητού της Μηχανικής εις το Ε. Μ. Πολυτεχνείον
Υπόμνημα - Curriculum Vitae (1955)

 

Άλλα ακαδημαϊκά θέματα

Επετηρίς των Πανεπιστημιακών Ετών 1926-27, 1927-28, 1928-29 (1929) 

Θεσσαλονίκη, 1929 (αρχείο σε μορφή pdf)

Ίδρυσις εδρών και περιεχόμενα αυτών

Για κάθε έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής έχει καταγραφεί το αντικείμενο, οι καθηγητές, καθώς και το ιδρυτικό της διάταγμα ως το 1982.

Έκθεσις Πεπραγμένων κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1967-1968 

Αναγνωσθείσα την 2αν Μαρτίου 1969 εις την Μεγάλην Αίθουσαν Τελετών του Πανεπιστημίου κατά την τελετήν της εγκαταστάσεως των νέων Πανεπιστημιακών Αρχών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Υπό Κωνσταντίνου Γκανιάτσα, Πρυτάνεως του Ακαδημαϊκού Έτους 1967-1968
Θεσσαλονίκη, 1975 (αρχείο σε μορφή pdf)

Πρόσθετα στοιχεία επί των Πεπραγμένων της Πρυτανείας του Πανεπιστημιακού Έτους 1967-68

Υπό Κων. Α. Γκανιάτσα, Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1967-1968
Θεσσαλονίκη, 1974 (αρχείο σε μορφή pdf)

Βιβλίο Υφηγητών Πολυτεχνικής Σχολής (1964-1982)

αρχείο σε μορφή pdf

Εορτασμός των 50 χρόνων από την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής (1955-2005) 

Στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής, έγινε παρουσίαση μέρους του αρχειακού υλικού που είχε ήδη καταγραφεί υπό μορφή εκθέσεως για να το γνωρίσει η Πανεπιστημιακή Κοινότητα καθώς επίσης και το ευρύτερο κοινό της πόλης. 
Η επιλογή του υλικού για την έκθεση αυτή έγινε με την ευθύνη της Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου της Κοσμητείας και είχε ως κριτήρια την αντιπροσωπευτικότητα και την σπουδαιότητα των εγγράφων. Έτσι σκοπός της παρουσίασης αυτής ήταν να εκτεθεί ικανό δείγμα και από τις τρεις κατηγορίες του αρχειακού υλικού (Δ.Ε.Π., Διοικητικά & Φοιτητικά) που φιλοξενεί το Ιστορικό Αρχείο της Π.Σ.. Απώτερος σκοπός της έκθεσης ήταν να αξιολογηθεί η χρησιμότητα του αρχειακού υλικού που θα εκτεθεί, ώστε να αξιοποιηθεί μελλοντικά το αρχειακό υλικό στο σύνολο του (Σχετικά με τον τόμο "50 χρόνια - Αφιέρωμα Πολυτεχνική Σχολή", δείτε επίσης εδώ).

 

Διοικητικά

Φοιτητικά

Νομοθεσία