Χώροι στάθμευσης

Στην περιοχή της Πολυτεχνικής Σχολής υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για τους εργαζομένους, αλλά και για τους φοιτητές.
Για τον έλεγχο των εισερχομένων αυτοκινήτων υπάρχει διαδικασία προμήθειας ειδικού σήματος από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, υπεύθυνη της οποίας είναι η Προϊσταμένη της Κοσμητείας.

Άδεια για την είσοδο στους χώρους στάθμευσης δικαιούνται:

  • για δυο ακαδημαϊκά έτη, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου υπάλληλοι της Σχολής.
  • για ένα ακαδημαϊκό έτος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου υπάλληλοι της Σχολής.


Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών») ή εδώ και γίνονται δεκτές καθημερινά, από 11:30 έως 13:00.

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μαζί με ένα ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (προκειμένου να καταγραφεί ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος).
  2. Ταυτότητα (ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο)

και

  • Βεβαίωση εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  • Βεβαίωση της ιδιότητάς τους, για τους υποψήφιους διδάκτορες.
  • Αντίγραφο της σύμβασης, για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου.


Μαζί με το σήμα οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται το σημείωμα, που είναι προϋπόθεση για την αγορά εκ μέρους τους, του τηλεχειριστηρίου.

Οι χώροι στάθμευσης στην Πολυτεχνική Σχολή παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:

  • Στους χώρους A και Β έχουν δικαίωμα πρόσβασης (με τηλεχειριστήριο) τα μέλη Δ.Ε.Π. και το προσωπικό της Σχολής.
  • Στους χώρους Β έχουν δικαίωμα πρόσβασης (με τηλεχειριστήριο) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου.

Σε περίπτωση εγκλωβισμού στον χώρο στάθμευσης, ελλείψει τηλεχειριστηρίου και απουσία φύλακα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το θυρωρείο του κτιρίου Διοίκησης (2310 99 6928 και 2310 99 6929).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310 99 6187.