ΣΤ602Ε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ Η/Υ - Ε
ΣΤ602Θ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ Η/Υ - Θ

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (2 ώρες) και το εργαστηριακό μέρος (2 ώρες). Στο θεωρητικό μέρος υπογραμμίζονται και αναλύονται σημαντικά θέματα που αφορούν την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από μια έρευνα μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος (θεωρητικού και εργαστηριακού) είναι η γνώση από το φοιτητή της διαδικασίας και των επιμέρους ζητημάτων της έρευνας μάρκετινγκ. Στο εργαστηριακό μέρος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση κατάλληλου προγράμματος στατιστικής ανάλυσης και σε πρακτικές εφαρμογές με βάση αυτό το πρόγραμμα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση της έννοιας και των διαστάσεων της μέτρησης κατά την έρευνα μάρκετινγκ, όπως επίσης και βασικών στατιστικών τεχνικών ανάλυσης των στοιχείων μιας έρευνας. Επιπλέον, στην εφαρμογή των παραπάνω στατιστικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων μιας έρευνας μάρκετινγκ -στα πλαίσια κατάλληλου στατιστικού πακέτου– και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Περιγραφή του μαθήματος
Οι φοιτητές ολοκληρώνοντας τα μαθήματα θα είναι σε θέση:
- Να γνωρίζουν τρόπους μέτρησης των απόψεων/ στάσεων συμπεριφορών και άλλων κατηγοριών μεταβλητών ενός ερευνούμενου κοινού
- Να αναλύουν ένα αρχικό πρόβλημα έρευνας αγοράς στα σημαντικά του στοιχεία καθώς και να προσδιορίζουν το γενικό στόχο και τους εδικούς στόχους του προβλήματος
- Να κατασκευάζουν ερωτηματολόγια εφαρμόζοντας κατάλληλη κωδικοποίηση στα δεδομένα
- Να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων μιας έρευνας μάρκετινγκ
- Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αγοράς

Βαθμολογία / Υποχρεώσεις φοιτητών
Η βαθμολογία του μαθήματος Εφαρμογές ΜΚΤ με Η/Υ στο εργαστηριακό τμήμα είναι 5 πιστωτικές μονάδες. Οι 2,5 π.μ. αφορούν την εργασία και οι άλλες 2,5 τις τελικές εξετάσεις. Οι φοιτητές οφείλουν να πιάσουν το βαθμό της βάσης στην ατομική εξέταση των τελικών εξετάσεων προκειμένου να περάσουν το εργαστήριο.
Οι 2,5 π.μ. που θα προέρχονται από ομαδική εργασία 2-3 ατόμων με ίδιο βαθμό για όλα τα μέλη της ομάδας, θα προέρχονται από εργασία ερευνητικού περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη έρευνα, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων με γραπτή αναφορά (Report).

Εργασία-Προθεσμίες που θα τηρηθούν αυστηρά
Η δήλωση των θεμάτων και των στόχων κάθε ομάδας θα πρέπει να γίνει το πολύ εντός δύο εβδομάδων μετά την έναρξη των μαθημάτων (δηλ. μέχρι και την 13-3-2015).
Μετά την υποβολή των στόχων μπορείτε να συζητάτε το ερωτηματολόγιο με τους διδάσκοντες.
Η διεξαγωγή της έρευνας θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 19-5-2015.
Η υποβολή των εργασιών θα γίνει την προτελευταία εβδομάδα των μαθημάτων δηλ. 26-5-2015.

Δεύτερη Επαναληπτική Εξέταση για το εργαστήριο δικαιούνται όσοι προσέλθουν στην εξέταση της πρώτης περιόδου.
Δικαίωμα εξέτασης στο εργαστήριο έχουν μόνο όσοι παραδώσουν εργασία στις ημερομηνίες που έχουν τεθεί.

Οδηγός Εργαστηρίου και Θεωρίας
Οι φοιτητές μπορούν να κατεβάσουν τους οδηγούς τόσο της θεωρίας όσο και του εργαστηρίου από εδώ (Θεωρία+Εργαστήριο).
Στους οδηγούς θα βρείτε αναλυτικά και το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων της θεωρίας και του εργαστηρίου.

Δήλωση ομάδας και θέματος εργασίας
Να κατεβάσετε τη φόρμα της δήλωσης ομάδας και θέματος εργασίας από εδώ. Να
τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και να τη στείλετε επισυναπτόμενη με e-mail στη διεύθυνση casim at mkt dot teithe dot gr

Η Εξεταστέα Ύλη - Θεωρίας και Εργαστηρίου
Η εξεταστέα ύλη για το εργαστήριο και την θεωρία είναι η εξής:

ΚΕΦ. 1ο ΣΕΛΙΔΕΣ Όλες
ΚΕΦ. 2ο ΣΕΛΙΔΕΣ Όλες εκτός παραγράφου 2.3 και 2.8
ΚΕΦ. 3ο ΣΕΛΙΔΕΣ Όλες
ΚΕΦ. 4ο ΣΕΛΙΔΕΣ Όλες εκτός παραγράφου 4.2 και 4.5
ΚΕΦ. 5ο Μόνον το 5.2 και το 5.4 δίχως τα 5.4.1-3


Οδηγός εργασίας
Ως οδηγό εργασίας μπορείται να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
Οι ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές είναι κάθε Τετάρτη 12:30-13:30 στο γραφείο του κ. Ασημακόπουλου.

Βοηθήματα/Βιβλιογραφία
1. Βασικά βοηθήματα

- Σημειώσεις διδασκόντων
- Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22717289
Έκδοση: 1η έκδ./2012
Συγγραφείς: Δημητριάδης Ευστάθιος
ISBN: 978-960-218-780-7
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

2. 'Αλλα βοηθήματα
- Tull D. S. & Hawkins D. I., Marketing Research, 6th edition, New York, McMillan, 1993

- Naresh K Malhotra, Marketing Research: An Applied Orientation, 6th edition, Prentice Hall, 2009

Ανακοινώσεις σχετικά με όλα τα μαθήματα του κ. Ασημακόπουλου θα βρείτε και στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης

Alexander   Technological Educational Institute of Thessaloniki
  Dr. Costas Assimakopoulos | Web Page
  BIO | PUBLICATIONS | PROJECTS | CONTACTS

IMPORTANT LINKS

 

SCIENTIFIC ACTIVITIES
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Πληροφορική

(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση
(διαθέσιμο στο χειμερινό)

Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ (διαθέσιμο στο εαρινό)

Guest Editor (currently)

Special Issue Int. Journal of Internet Marketing and Advertising
Submission of papers: 27 March, 2015
Notification of acceptance: 30 June, 2015

Special Issue Int. Journal of Technology Marketing
Submission of papers: 15 February, 2015
Notification of acceptance: 15 April, 2015

Special Issue Int. Journal of Electronic Marketing and Retailing
Submission of papers: 1 January, 2016
Notification of acceptance: 31 March, 2016

Special Issue on "E-marketing and digital marketing developments"published in Journal of Marketing Vistas
Vol.3, No.2 July-Dec. 2013
Download the Editorial

Conference Organization

Conference co-Chair of the 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues (3rd ICCMI 2015) that is to be held in London, UK, on June 30 to July 3, 2015.

ICCMI 2014

ICCMI 2012