6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου BIOREGIO


Έρευνα
Πέμπτη 12, Δεκεμβρίου 2019 21:00

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του έργου BIOREGIO δημοσιοποιήθηκε το 6ο ενημερωτικό δελτίο του έργου. Σε αυτό παρουσιάζονται οι εξελίξεις του 2ου εξαμήνου του 2019 καθώς και η γενική πορεία του έργου BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/) που συνέβαλλε σημαντικά στην προώθηση του μοτίβου της κυκλικής οικονομίας και συγκεκριμένα στο πεδίο της βιο-οικονομίας. Οι δράσεις του στόχευσαν και πέτυχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό να υποστηρίξουν τις ορθές πρακτικές της κυκλικής οικονομίας, να προωθήσουν τις σχετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των επερχόμενων περιφερειακών πολιτικών στις 6 περιφέρειες του εταιρικού σχήματος. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και υλοποιείται τοπικά από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (http://aix.meng.auth.gr/) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.rdfcm.gr/) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η 6η και τελευταία διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου, πραγματοποιήθηκε στη Νάντη της Γαλλίας (5-6/11/2019), είχε θέμα την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης. Η συνάντηση έφερε κοντά εταίρους και φορείς από όλες τις χώρες του εταιρικού σχήματος συμβάλλοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών και την αναλυτική παρουσίαση των 6 εκπονημένων σχεδίων δράσης από κάθε περιφέρεια – εταίρου στον τομέα της κυκλικής βιο-οικονομίας καθώς και των μετέπειτα βημάτων που θα ακολουθηθούν στην 2η φάση του έργου (2020-2021) όπου θα παρακολουθούνται τα αποτελέσματα αυτών σε περιφερειακό επίπεδο.

Το 6ο ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 6η διαπεριφερειακή συνάντηση και τις δράσεις του συνόλου του έργου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου (https://bit.ly/2E08e5J).

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά δελτία με τις τελευταίες εξελίξεις του έργου στο παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2CCyvUS