2ο ενημερωτικό δελτίο του έργου TRANS-EDU-NET


Έρευνα
Τρίτη 17, Απριλίου 2018 15:33


Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει στο διαπεριφερειακό ερευνητικό έργο Transnational
Educational Network for Young People – New Technologies and Entrepreneurial Thinking in
the Tourism Industry (TRANS-EDU-NET), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Interreg Balkan – Mediterranean.

Το TRANS-EDU-NET ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 και η πρώτη συνάντηση των εταίρων
διοργανώθηκε από το Συντονιστή National Tourism Cluster "Bulgarian Guide” το Σεπτέμβριο
του 2017 στη Σόφια.

Η δεύτερη συνάντηση του TRANS-EDU-NET θα λάβει χώρα στον Αυλώνα της Αλβανίας
(Εικόνα 1) στις 27 Απριλίου 2018 και θα φιλοξενηθεί από την τοπική υπηρεσία οικονομικής
ανάπτυξης AULEDA. Οι τέσσερις εταίροι του έργου θα συναντηθούν για να παρουσιάσουν
την πρόοδο του έργου και να συζητήσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετικά με τα
προγράμματα σπουδών για την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό στην Αλβανία, τη
Βουλγαρία, την Ελλάδα και την πΓΔΜ.

Η αποστολή των εταίρων του TRANS-EDU-NET είναι να προσφέρουν ευκαιρίες
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άτομα ηλικίας 16 έως 30 ετών για τις ανάγκες
της τουριστικής βιομηχανίας στα Βαλκάνια. Το έργο διαθέτει καινοτόμες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και προηγμένα εργαλεία μάθησης, ηλεκτρονικές δραστηριότητες, πρακτικές
πρωτοβουλίες, επιχειρηματικό παιχνίδι προσομοίωσης και διακρατικά εκπαιδευτικά
στρατόπεδα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην προώθηση της επιχειρηματικής
σκέψης μεταξύ των νέων, καθώς και στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού και
στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εταίροι του έργου:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
National Tourism Cluster “Bulgarian Guide”, Βουλγαρία
AULEDA - Local Economic Development of Vlora Region, Αλβανία
Municipality of Kicevo, πΓΔΜ

Αρχεία:
ATT00086.pdf372 Kb