Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι Συνδιαστικής Βελτιστοποίησης»

(Το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής καταργήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ 134 τ. Α' 5-6-2013, και ο κ. Πιτσούλης εντάχθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., βάσει της υπ’ αριθμ. 34429/29.08.2013 Πράξης του Πρύτανη του Α.Π.Θ., ΦΕΚ 2243 τ. Β΄ 10-9-2013)


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 31, Μαΐου 2013 15:49