Στην περιοχή της Πολυτεχνικής Σχολής υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, καθώς και τους Υπάλληλους της Σχολής, αλλά και για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες.

Οι Προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να λάβουν ειδικό αυτοκόλλητο σήμα για είσοδο και στάθμευση στην υπόλοιπη Πανεπιστημιούπολη, από το Γραφείο Κίνησης του Α.Π.Θ (https://www.auth.gr/office/624)  σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Για τον έλεγχο των εισερχομένων αυτοκινήτων υπάρχει διαδικασία προμήθειας ειδικού σήματος από την Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, υπεύθυνη της οποίας είναι η Προϊσταμένη.

Άδεια για την είσοδο στους χώρους στάθμευσης δικαιούνται:

  • για τρία ακαδημαϊκά έτη, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, καθώς και οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου Υπάλληλοι της Σχολής.
  • για ένα ακαδημαϊκό έτος, οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, καθώς και οι Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου Υπάλληλοι της Σχολής.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Γραμματείας της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών») ή εδώ και γίνονται δεκτές καθημερινά, από 11:30 έως 13:00.

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει είναι:

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (μαζί με ένα ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο αυτής) προκειμένου να καταγραφεί ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Ταυτότητα (ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο)

και

  • Βεβαίωση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  • Βεβαίωση της ιδιότητάς τους, για τους Υποψήφιους Διδάκτορες (δικαιούνται σήμα έως 6 έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής της διδακτορικής τους διατριβής, η οποία πρέπει να αναγράφεται στη βεβαίωση).
  • Αντίγραφο της σύμβασης, για τους Συμβασιούχους ορισμένου χρόνου.

Μαζί με το σήμα οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται το σημείωμα, που είναι προϋπόθεση για την αγορά εκ μέρους τους, του τηλεχειριστηρίου.

Οι χώροι στάθμευσης στην Πολυτεχνική Σχολή παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:

  • Στους χώρους A και Β έχουν δικαίωμα πρόσβασης (με τηλεχειριστήριο) τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., οι Επιστημονικοί Συνεργάτες και οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου Υπάλληλοι της Σχολής.
  • Στους χώρους Β έχουν δικαίωμα πρόσβασης (με τηλεχειριστήριο) οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και οι Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου.


Σε περίπτωση εγκλωβισμού στον χώρο στάθμευσης, ελλείψει τηλεχειριστηρίου και απουσία φύλακα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το θυρωρείο του κτιρίου Διοίκησης (2310 99 6928, 2310 99 6929 και 2310 99 6100).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310 99 6187.