Παρατηρητήριο Πολυτεχνικής Σχολής Χαρτογράφηση του Δυναμικού και των Δραστηριοτήτων

Η συνεχής ενημέρωση ενός Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ απαιτεί τη συλλογή, επεξεργασία και συνεχή ενημέρωση μιας σειράς δεδομένων τόσο από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής και του ΑΠΘ συνολικά, όσο και από τις υπόλοιπες Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα.

Με στόχο την κωδικοποίηση των στατιστικών αυτών μεγεθών σε μετρήσιμους και συγκρίσιμους "Δείκτες", μοιραία αναδεικνύεται η πολύ-παραγοντικότητα του προβλήματος, καθώς πρέπει να συνυπολογισθούν παράμετροι όπως: η αγορά εργασίας των μηχανικών, οι εργασιακές σχέσεις και τάσεις, ο επαγγελματικός ανταγωνισμός, η δυναμική, οι προτεραιότητες και τα όρια της εθνικής οικονομίας, οι τάσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, η ρευστότητα του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης του ερευνητικού και καινοτομικού προϊόντος, κλπ.

Σκοπός του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ είναι η αξιόπιστη καταγραφή και συνεχής ενημέρωση ενός μεγάλου εύρους μεγεθών που αφορούν στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ καθώς και συγκριτικά στοιχεία από άλλες ομοειδείς Πολυτεχνικές Σχολές.

Τα στοιχεία αυτά τεκμηριώνουν τόσο τη σημερινή κατάσταση όσο και τη διαχρονική εξέλιξη. Το ζητούμενο είναι η συνεχής αξιολόγηση της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής αφενός μέσα στο Α.Π.Θ. και το σύνολο της χώρας, αφετέρου στην Ενωμένη Ευρώπη και το Διεθνές Περιβάλλον.

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ στην αριθμ. 9/14-5-2008 συνεδρία της ενέκρινε τη λειτουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ της ΠΣ/ΑΠΘ.
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :

  • Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, patias(at)auth.gr

ΜΕΛΗ:

  • Περικλής Λατινόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, latin(at)civil.auth.gr
  • Ελευθέριος Ιακώβου, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, eiakovou(at)auth.gr

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Επισκεφθείτε το Παρατηρητήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην ιστοσελίδα: http://eng.auth.gr/paratiritirio