Δράσεις Cost

Το COST αποτελεί ένα διακυβερνητικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία, που επιτρέπει το συντονισμό εθνικά χρηματοδοτούμενων ερευνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το COST συμβάλλει στη μείωση του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην έρευνα και στο άνοιγμα του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας για τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο στόχος του COST είναι να εξασφαλιστεί ότι, η Ευρώπη κατέχει ισχυρή θέση στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας για ειρηνικούς σκοπούς, με την αύξηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και αλληλεπίδρασης στον τομέα αυτό. Αυτή η ερευνητική πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα για τις διάφορες εθνικές εγκαταστάσεις, ινστιτούτα, πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα να εργαστούν και να συνεργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Το COST έχει δείξει με σαφήνεια την ισχύ του στον τομέα της μη-ανταγωνιστικής έρευνας, την συνεργασίας και της επίλυσης περιβαλλοντικών και διασυνοριακών προβλημάτων. Έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη μεγιστοποίηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στη συνεργασία για την έρευνα και έχει αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Τομείς δραστηριοτήτων
Ως πρόδρομος της προηγμένης διεπιστημονικής έρευνας, το COST διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Προβλέπει και συμπληρώνει τις δραστηριότητες των προγραμματικών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελούν μια «γέφυρα» προς τις επιστημονικές κοινότητες των αναδυόμενων χωρών.

Επίσης αυξάνει την κινητικότητα των ερευνητών σε όλη την Ευρώπη και προωθεί τη δημιουργία επιστημονικής αριστείας σε εννέα βασικούς τομείς:

  • Βιοϊατρικής και μοριακών βιοεπιστημών.
  • Τροφίμων και γεωργίας.
  • Δασών, προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
  • Υλικών, φυσικών επιστημών και νανοεπιστημών.
  • Χημείας, μοριακών επιστημών και τεχνολογιών.
  • Διαχείρισης περιβάλλοντος.
  • Τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Μεταφορών και αστικής ανάπτυξης.
  • Κοινωνιών, πολιτισμών και υγείας.

Στο πρόγραμμα COST συμμετέχουν 36 χώρες, ως πλήρη μέλη: τα 27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νορβηγία, η Π.Γ.Δ.Μ., η Σερβία, η Ελβετία, η Τουρκία, η Ισλανδία, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη και η Κροατία και ως συνεργαζόμενο κράτος το Ισραήλ.

Η συμμετοχή της Πολυτεχνικής
Η συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο πρόγραμμα COST είναι ιδιαίτερα ενεργή εξαιτίας της ενασχόλησης
πολλών μελών της σε κάποιους από τους τομείς του προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής συμμετέχουν στους τομείς των μεταφορών και της αστικής ανάπτυξης, της διαχείρισης περιβάλλοντος και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Μέσω αυτής της δράσης τονώνεται η δραστηριότητα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. μέσω της συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που άνοιξε νέους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς δρόμους τόσο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, όσο και για το διδακτικό της προσωπικό.