Απόφαση για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός θερμοχημικών διεργασιών ανανεώσιμων και ανακυκλούμενων πρώτων υλών»


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Παρασκευή 26, Ιουλίου 2013 11:32

 

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση εξέλιξης της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, κυρίας Αναστασίας Ζαμπανιώτου, στη θέση του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός θερμοχημικών διεργασιών ανανεώσιμων και ανακυκλούμενων πρώτων υλών», στη Συνεδρίασή της, στις 26.07.2013, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, η κυρία Ζαμπανιώτου έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31Β/19-01-2012).
H προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο Φ.E.K. 906/31-8-2012 (τ. Γ΄).
Η κ. Ζαμπανιώτου, με την Π.Π. αριθμ. 13943/21-11-2008 (Φ.E.K. 1126/12-12-2008 τ.Γ’), είχε εξελιχθεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις    23-12-2008. Δεν έχει προηγηθεί αρνητική κρίση της κ. Ζαμπανιώτου.