Απόφαση για τη μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, κυρίας Χαρίκλειας Γυιόκα, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού - Νεώτερη Περίοδος»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 24, Ιουλίου 2014 13:22

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα, της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, κυρίας Χαρίκλειας Γυιόκα, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού - Νεώτερη Περίοδος», στη Συνεδρίασή της, στις 24.07.2014, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, η κυρία Γυιόκα έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).