Απόφαση για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 05, Δεκεμβρίου 2014 11:38

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κ. Ευαγγέλου Χρυσαφίδη, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας», στη Συνεδρίασή της, στις 05.12.2014, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Ευάγγελος Χρυσαφίδης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).