Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υδατικοί πόροι, χωρική βελτιστοποίηση και εξελικτικές μέθοδοι».


Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Πέμπτη 26, Φεβρουαρίου 2015 18:11

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Επαμεινώνδα Σιδηρόπουλου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Υδατικοί πόροι, χωρική βελτιστοποίηση και εξελικτικές μέθοδοι», στη Συνεδρίασή της, στις 26.02.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).