Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης».


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πέμπτη 26, Μαρτίου 2015 18:21

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Επίκουρου Καθηγητή, κ. Δημητρίου Χριστόφιλου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης», στη Συνεδρίασή της, στις 26.03.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Δημήτριος Χριστόφιλος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).