Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Καύση και Σχηματισμός Ρύπων σε Θερμικές Μηχανές».


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πέμπτη 02, Απριλίου 2015 11:29

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Λεωνίδα Ντζιαχρήστου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Καύση και Σχηματισμός Ρύπων σε Θερμικές Μηχανές», στη Συνεδρίασή της, στις 02.04.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Λεωνίδας Ντζιαχρήστος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).