Απόφαση για τη μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα, του κυρίου Αναστασίου Αναστασιάδη, Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Εδαφομηχανική - Εδαφοδυναμική».


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παρασκευή 30, Οκτωβρίου 2015 17:33


Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για τη μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα, του κυρίου Αναστασίου Αναστασιάδη, Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Εδαφομηχανική - Εδαφοδυναμική», στη Συνεδρίασή της, στις 30.10.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Αναστασιάδη έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).