Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000543938)


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 29, Ιανουαρίου 2016 17:37

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων», στη Συνεδρίασή της, στις 29.01.2016, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, η κ. Μαρία Δούση έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους ως η καταλληλότερη για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ, τόσο ο κ. Αλέξανδρος Κλειδωνάς, όσο και η κ. Γεωργία Χειρχαντέρη, έλαβαν από επτά (7) αρνητικές ψήφους ο καθένας, ως 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), η κ. Μαρία Δούση εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ δεν ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.