Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 17, Ιουνίου 2016 19:29

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000876328), στη Συνεδρίασή της, στις 17.06.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Μηνάς Αλεξιάδης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).