Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία παραδοσιακών δομικών υλικών και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πέμπτη 07, Ιουλίου 2016 19:59

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία παραδοσιακών δομικών υλικών και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000885722), στη Συνεδρίασή της, στις 07.07.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, η κυρία Μαρία Στεφανίδου έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).