Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αναπαραστάσεις του Χώρου»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 16, Σεπτεμβρίου 2016 19:19

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αναπαραστάσεις του Χώρου» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 921206), στη Συνεδρίασή της, στις 16.09.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Σταύρος Βεργόπουλος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).