Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού - Νεώτερη Περίοδος»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 22, Σεπτεμβρίου 2016 18:14

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού - Νεώτερη Περίοδος» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 876268), στη Συνεδρίασή της, στις 22.09.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, η κυρία Χαρίκλεια Γυιόκα έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).