Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και Τεχνική Σεισμολογία»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παρασκευή 10, Φεβρουαρίου 2017 18:40

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και Τεχνική Σεισμολογία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1058474), στη Συνεδρίασή της, στις 10.02.2017, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Δημήτριος Ραπτάκης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).