Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στη Βιομηχανική Διοίκηση με Έμφαση στη Διαχείριση Αποθεμάτων»


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πέμπτη 23, Φεβρουαρίου 2017 18:15

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στη Βιομηχανική Διοίκηση με Έμφαση στη Διαχείριση Αποθεμάτων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1299269), στη Συνεδρίασή της, στις 23.02.2017, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Δημήτριος Βλάχος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).