Αποτέλεσμα για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Κατασκευή»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 27, Απριλίου 2017 16:02

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Κατασκευή» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1180796), στη 2η Συνεδρίασή της (27.04.2017), αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Δημήτρης Κονταξάκης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως ο καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης και ο κύριος Γιάννης-Νίκος Τσάρας έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κύριος Δημήτρης Κονταξάκης εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και ο κύριος Γιάννης-Νίκος Τσάρας ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.