Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εικαστικές Τέχνες»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δευτέρα 10, Ιουλίου 2017 13:28

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εικαστικές Τέχνες» (Υποψήφιοι: Μιχάλης Βιδάλης, Αλέξανδρος Κλειδωνάς, Παναγιώτης Γούλιαρης, Απόστολος Καλφόπουλος, Λέκτωρ του ιδίου Τμήματος & Δωρόθεος Ορφανίδης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1359071), στη 2η Συνεδρίασή της (10.07.2017), αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, ο κύριος Απόστολος Καλφόπουλος έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους ως ο καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κύριος Παναγιώτης Γούλιαρης έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους ως 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012, αλλά και τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κύριος Απόστολος Καλφόπουλος εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ ο κύριος Παναγιώτης Γούλιαρης ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.