Απόφαση για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες και Θεωρήσεις-Αναπαραστάσεις του Τόπου και του Τοπίου»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δευτέρα 10, Ιουλίου 2017 13:50

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες και Θεωρήσεις-Αναπαραστάσεις του Τόπου και του Τοπίου» (Υποψήφιοι: Μιχάλης Βιδάλης, Κωνσταντίνα Καλαρά, Λέκτωρ του ιδίου Τμήματος, Χαράλαμπος Πολιτάκης & Δωρόθεος Ορφανίδης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1359470), στη 2η Συνεδρίασή της (10.07.2017), αποφάσισε ως εξής:
Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του καταλληλότερου, για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντίνα Καλαρά έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους.
Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του 2ου κατάλληλου, για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, υπήρχαν πέντε (5) λευκές ψήφοι.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012, αλλά και τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), η κυρία Κωνσταντίνα Καλαρά εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ δεν επιλέγεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.