Αναγνώριση διπλωμάτων ΠΣ προς Υπ.Παιδείας


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 27, Ιουλίου 2017 12:05

Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης των πενταετούς διάρκειας Διπλωμάτων ως τίτλων Μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), το οποίο περιλαμβάνεται στο υπό συζήτηση και ψήφιση Νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διαμαρτύρεται εντονότατα και καλεί τον Υπουργό Παιδείας να επανεισάγει τη σχετική διάταξη στην πλήρη της μορφή, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, χωρίς την προσθήκη που ουσιαστικά ακυρώνει την αναγνώριση, αφού αφαιρεί από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Σχολών τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα των κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.


Με τιμή
Ο Κοσμήτωρ

Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος
Καθηγητής