Φοιτητικός Διαγωνισμός «Σχεδίαση πινακίδων σήμανσης των χώρων της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.»


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τετάρτη 04, Απριλίου 2018 15:21

H Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. προκηρύσσει Διαγωνισμό για τους φοιτητές όλων των Τμημάτων της Σχολής, με αντικείμενο τη «Σχεδίαση των πινακίδων σήμανσης των χώρων της Πολυτεχνικής Σχολής».

Την ευθύνη για τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει η Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. και η Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους:

  • Αλκμήνη Πάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  • Αριστοτέλη Νανιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

  • Αναστάσιο Τέλλιο, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ζητείται ο σχεδιασμός (στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα):

1. Των πινακίδων που θα αναρτηθούν στην οροφή των διαδρόμων της Σχολής, και θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στις Πτέρυγες Διδασκαλίας των Τμημάτων και στα Κτήριά της.

2. Των επίτοιχων πινακίδων, που θα τοποθετηθούν στις εισόδους των Πτερύγων Διδασκαλίας των Τμημάτων και στις κύριες εισόδους του κάθε Κτηρίου, με αναφορά κάθε χώρου ανά στάθμη.

Θα πρέπει να μελετηθούν: η γραφιστική επιμέλεια των πινακίδων (γραμματοσειρά, μέγεθος γραμμάτων, σχεδιασμός στοιχείων κατεύθυνσης), η ομαδοποίηση ενδείξεων χώρων ανά πινακίδα, το χρώμα, το υλικό και ο τρόπος ανάρτησης - τοποθέτησης στην οροφή και στον τοίχο.

Είναι διαθέσιμα:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Διαγραμματική κάτοψη του συγκροτήματος της Πολυτεχνικής Σχολής.

3. Κατάλογος σχετικά με την ονοματοδοσία συγκεκριμένων χώρων της Πολυτεχνικής Σχολής και ενδεικτικές φωτογραφίες από υπάρχουσες πινακίδες.

 

Παραδοτέα

Πινακίδα Α1 στην οποία θα περιέχονται:

  1. Μια πινακίδα οροφής πλήρως σχεδιασμένη (γραφιστικά και τρόπος κατασκευής / ανάρτησης) σε κλίμακα 1:10.

  2. Μια επίτοιχη πινακίδα πλήρως σχεδιασμένη (γραφιστικά και τρόπος κατασκευής / ανάρτησης) σε κλίμακα 1:10.

  3. Χωροθέτηση και περιεχόμενο όλων των προτεινόμενων πινακίδων και επισήμανσή τους στη διαγραμματική κάτοψη του συγκροτήματος της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών κάθε ομάδας. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να πληρούν τους όρους δικαιώματος συμμετοχής.

Στον διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συγγενική σχέση (έως β΄ βαθμού) με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα εξαιρούνται οι προτάσεις οι οποίες περιέχουν σκοπίμως οποιοδήποτε σημάδι μπορεί να θεωρηθεί αναγνωριστικό των στοιχείων των διαγωνιζομένων. Κάθε πρόταση της οποίας τα ψηφιακά αρχεία δεν είναι αναγνώσιμα, θα εξαιρείται αυτόματα από τη διαδικασία κρίσης.

Η κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) προτάσεις.


3. Στοιχεία φακέλου συμμετοχής και προθεσμία κατάθεσης

Για την υποβολή των προτάσεων καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Ιουνίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο-περίβλημα με μοναδική εγγραφή έναν πενταψήφιο κωδικό αριθμό της επιλογής τους - ο οποίος να αποφεύγει στοιχεία που θα τον καθιστούσαν εύκολα απομνημονεύσιμο, όπως επαναλήψεις εν σειρά του ίδιου ψηφίου ή ακολουθίες ψηφίων - τα ακόλουθα:

1. Έναν κλειστό φάκελο διαστάσεων Α4, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μοναδική εγγραφή τον πενταψήφιο κωδικό, με το εξής περιεχόμενο:

α) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (οι αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτηρίου «Εδρών») και στην ιστοσελίδα www.eng.auth.gr)

β) κατά περίπτωση, φωτοτυπία εγγράφου που πιστοποιεί τη σχέση τους με την Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. (Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, Βεβαίωση Σπουδών κ.λ.π).

2. Έναν κλειστό φάκελο διαστάσεων Α3, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μοναδική εγγραφή τον πενταψήφιο κωδικό, ο οποίος θα περιέχει τα παραδοτέα. Σε κάθε έντυπο και ψηφιακό παραδοτέο πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η παρουσία οποιουδήποτε διακριτικού, το οποίο θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα των συμμετεχόντων.

Τα παραπάνω μπορούν να κατατεθούν στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Κτήριο Εδρών, 1ος όροφος, καθημερινές, ώρες 11:30-13:00.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει απόλυτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων.


4. Αποτελέσματα και Βραβεία

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έως τις 15 Ιουλίου 2018 και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα βρουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Θα δοθούν τρία βραβεία:

1ο Βραβείο: 300 €

2ο Βραβείο: 200 €

3ο Βραβείο: 100 €


5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που η Κοσμητεία κρίνει ότι, χωρίς να θίγεται το ύφος και η ταυτότητα μιας από τις βραβευθείσες προτάσεις, απαιτείται κάποια περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων σημείων, ώστε η πρόταση να καταστεί λειτουργικότερη, μπορεί να το ζητήσει από τους δημιουργούς. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης ανταπόκρισης των τελευταίων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Κοσμητεία μπορεί να απευθυνθεί σε ειδικό σύμβουλο της επιλογής της για την επεξεργασία ήσσονος σημασίας λεπτομερειών, χωρίς να απαιτείται έγκριση των βραβευθέντων δημιουργών.

Σε κάθε περίπτωση, η Κοσμητεία, μπορεί να αξιοποιήσει για τη σήμανση της Σχολής, με όποια περαιτέρω επεξεργασία κρίνει αναγκαία, κάθε μία από τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Η απονομή των βραβείων, δεν δεσμεύει την Κοσμητεία για την υποχρεωτική ή αποκλειστική χρήση μιας από τις τρεις βραβευθείσες προτάσεις. Επιπλέον, η Κοσμητεία μπορεί να απευθυνθεί και σε δημιουργούς προτάσεων, οι οποίες δεν βραβεύθηκαν στον διαγωνισμό, για ενδεχόμενη αξιοποίηση της πρότασής τους.

Για πληροφορίες, σχετικά με τεχνικές λεπτομέρειες του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία Αλκμήνη Πάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (τηλ. 2310.99.5887, email: alkminip@arch.auth.gr).


Ο Κοσμήτωρ
της Πολυτεχνικής Σχολής

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
Καθηγητής