Κανονισμός πρόσβασης - Αίτηση

Κανονισμός

 1. Ο ερευνητής πρέπει να αναγνώσει και να υπογράψει ότι δέχεται την τήρηση του παρόντος κανονισμού πριν του δοθεί η άδεια παραμονής και μελέτης στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου της Πολυτεχνικής Σχολής.
 2. Η πρόσβαση στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου επιτρέπεται μόνο σε άτομα των οποίων την αίτηση έχει εγκρίνει ο Κοσμήτορας.
 3. Οι ώρες λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου είναι από 08:00 έως 14:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.
 4. Στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου επιτρέπεται η μελέτη μόνο εκείνων των φακέλων που έχουν καταγραφεί και ταξινομηθεί. 
 5. Κάθε ερευνητής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή χρήση και διατήρηση του υλικού που μελετάει. Οι φάκελοι πρέπει να ακουμπούν καλά και με τις δύο ράχες στο γραφείο. Απαγορεύεται, αυστηρά, οποιαδήποτε αλλοίωση της ακεραιότητας των εγγράφων ή σημειώσεις και προσθήκες πάνω σ’ αυτά, Κανένα φορτίο ή μικροαντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στα έγγραφα ή αυτόν τον ίδιο τον φάκελο. 
 6. Απαγορεύεται η αλλαγή στην απόλυτη ταξινομική σειρά των υποφακέλων και εγγράφων. Μετά τη μελέτη οι φάκελοι επιστρέφονται στη θέση τους.
 7. Απαγορεύεται η χρήση στυλό, πένας, μολυβιού κ.λ.π. Επιτρέπεται η χρήση φορητού υπολογιστή (laptop). Για τη χρήση των φορητών υπολογιστών ο χώρος του Ιστορικού Αρχείου διαθέτει τις ανάλογες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 8. Επιτρέπεται η φωτοτύπηση των εγγράφων. Ο ερευνητής θα πρέπει να προσκομίζει το φωτοτυπικό χαρτί. Φωτοτυπίες μπορεί να παράγει μόνο ο υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου, υπάλληλος της Γραμματείας της Κοσμητείας. Απαγορεύεται η φωτοτύπηση εγγράφων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 
 9. Απαγορεύεται η διακίνηση φακέλων από τους ερευνητές. 
 10. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων, καφέ, αναψυκτικών κ.λ.π., καθώς και το κάπνισμα μέσα στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου.
 11. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο αναπαραγωγή και δημοσίευση μέρους ή όλου του εγγράφου χωρίς προηγούμενη άδεια του Κοσμήτορα.
 12. Ο ερευνητής υποχρεούται να αφήσει παλτό, αδιάβροχο, κ.λ.π. καθώς και την τσάντα του στο γραφείο του Ιστορικού Αρχείου. Επιτρέπεται να φέρει μαζί του μόνο χαρτί ή τετράδιο εργασίας, τα οποία ελέγχονται κατά την έξοδό του από το χώρο.
 13. Ο ερευνητής υποχρεούται να παραδώσει ένα αντίγραφο της μελέτης που θα εκπονήσει με βάση τα στοιχεία του Ιστορικού Αρχείου, στην Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Οι ανωτέρω κανόνες και περιορισμοί δεν αποσκοπούν στην παρεμπόδιση του επιστημονικού έργου των ερευνητών, απεναντίας στη διευκόλυνση τόσο των ιδίων όσο και των ιστορικών του μέλλοντος με την καλύτερη κατά το δυνατόν διατήρηση και διάσωση του υλικού. 

Ζητήστε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε από τους υπευθύνους και συζητήστε μαζί τους προβλήματα που συναντάτε στη χρήση του υλικού.  

Αίτηση

Για την πρόσβαση στο Ιστορικό Αρχείο ή την παραλαβή αντιγράφων από το υλικό του αρχείου, παρακαλώ, υπογράψτε ότι λάβατε γνώση των όρων του κανονισμού και συμπληρώστε την αίτηση.