Τμήματα

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα σπουδών στις Πολυτεχνικές Σχολές οργανώθηκαν στη λογική ενιαίων γνωστικών αντικειμένων και πτυχίων ικανών να εξασφαλίσουν επαγγελματική απασχόληση αλλά και δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης. “Η αποφυγή κάθε προοπτικής κατακερματισμού σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα αποτελούσε μονόδρομο με δεδομένη τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την περιορισμένη αγορά εργασίας για πτυχιούχους υψηλής εξειδίκευσης. Συνέπεια όμως αυτής της επιλογής ήταν η ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών των αναπόφευκτων εξελίξεων της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών, που οδήγησε στη διόγκωση των προπτυχιακών σπουδών και στη δημιουργία πληθώρας μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με αρνητικές συνέπειες στην αφομοίωση και στην ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης. Οι παραγωγικές ανάγκες και οι πιέσεις της αγοράς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη σύγχρονη εποχή ώθησαν στη δημιουργία, επίσης, πανεπιστημιακών τμημάτων που συγκροτούνται στη βάση εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο και χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της γνώσης και της έρευνας στους αποφοίτους τους."