Η έρευνα στην Πολυτεχνική Σχολή

Έχοντας ήδη πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας, η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καταγράφει μια σημαντική διαδρομή προσφοράς εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Συντελεστές αυτής της δημιουργικής πορείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό και οι υποδομές της σε επιστημονικό εξοπλισμό, που συνδυάζονται στοχεύοντας στην παράλληλη ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Στη σημερινή εποχή της ταχύτατης εξέλιξης των επιστημονικών πεδίων –ιδιαίτερα των τεχνολογικών– αποτελεί στοιχείο της εύρυθμης ανάπτυξης κάθε αξιόλογου ερευνητικού οργανισμού το να διακρίνει τη συμβολή του στην παραγωγή ερευνητικού έργου και να αναζητά διαρκώς τρόπους και μέσα για να τη βελτιώσει. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δημόσιο οργανισμό, η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής της προσπάθειας συνιστά υποχρέωση προς την κοινωνία και την πολιτεία.

Στο πνεύμα αυτό, η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, ως ο σημαντικότερος πανεπιστημιακός φορέας παραγωγής ερευνητικού έργου με σαφή έμφαση στην τεχνολογική κατεύθυνση στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, οφείλει να καταγράφει και να ανακοινώνει δημόσια όλες τις πτυχές της ερευνητικής της δραστηριότητας. Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, καθώς παρουσιάζει τη διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τη διεξαγόμενη έρευνα, αναλύει το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιούνται οι ερευνητικές δράσεις και οριοθετεί ένα πλαίσιο αποτίμησης σε σχέση με τις δυνατότητες και τα αποτελέσματα της παραγωγής ερευνητικού έργου. Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται τόσο η απολογιστική καταγραφή των σημαντικότερων στοιχείων των σχετικών με την έρευνα που διεξάγεται στη Σχολή όσο και η κριτική ανάλυσή τους. Πρέπει να τονιστεί ότι η εργασία αυτή προέρχεται από πρωτοβουλία της Σχολής και αποτελεί το πρώτο σχετικό εγχείρημα με τη μορφή αυτόνομης έκδοσης.

(Απόσπασμα από το τεύχος "Η έρευνα στην Πολυτεχνική Σχολή")